Üldehitus & välitööd:LINO EHITUS

EHITUSGEODEESIA

Geodeetilised mõõdistus- ja märkimistööd ehitusobjektidel. Mõõdistame nii elamu-, kommerts- kui ka tööstuslikke arendusi ning tee- ja raudtee-ehitust.

ROHKEM

Kasutame tänapäevaseid riist- ja tarkvaralahendusi, et märkimistööd saaksid tehtud õigeaegselt, täpselt ja kiirelt.

Viime läbi mitmesuguste rajatiste, teede, raudteede ja hoonete ehitus- ja kontrollvaatlusi, ehitustööde mahuarvutusi ning vajumise ja konstruktsioonide nihkumise uuringuid.

Aitame ehitusel välja märkida vajalikud tööd, arvestades kõiki lähteandmeid. Pinnase tööd, konstruktsioonelementide paigaldus, kommunikatsioonid ja tehnovõrgud.

Anname kliendile üle dokumentatsiooni väljamärkimistest ja ehitusjärgsetest mõõdistustest.

Digitaalse ehituse töövoolude jaoks saame klienti toetada koordineeritud punktipilvede või kolmemõõtmeliste mudelitega ehitusplatsist. Need võimaldavad kliendil jälgida ehitustööde kulgemist ja kontrollida tööde teostuse vastavust plaanitule. Ühtlasi saab nende abil dokumenteerida valminud objekti tegelikku teostust. Selleks, et muuta töövoolu osad tõhusamaks ja toimetada andmed ehitusplatsilt kliendini võimalikult kiirelt, kasutame mehitamata õhusõidukeid ja laserskannereid.

Tegutseme selle nimel, et toetada oma kliente ehitusel kõige kaasaegsema mõõtetehnika, arvutustehnika ja parimate praktikatega.

TOPOGEODEETILISED TÖÖD

Mõõdistame maa-ala ja kogume vajalikke andmeid, et koostada võimalikult detailne ja täpne alusplaan. Alusplaan on lähtekohaks edasistele planeerimistöödele.

ROHKEM

Alusplaan on lähtekohaks planeerimistöödele. Mõõdistame maa-ala ja kogume vajalikke andmeid, et koostada võimalikult detailne ja täpne alusplaan.

Alusplaanide jaoks mõõdistame maapinna kontuurid, kogume andmed maastiku vormide ja taimkatte kohta. Kaardistame kõik maapealsed rajatised ja maa-alused tehnovõrgud.

Digitaalse ehituse töövooldude jaoks pakume lisaks traditsioonilisele alusplaanile ka punktipilve ehitusplatsist ja kolmemõõtmelist maapinna mudelit. Lihtsalt kasutatavad kolmemõõtmeliselt esitatud lähteandmed võimaldavad klientidel teha paremaid otsuseid igas ehituse etapis.

Alusplaan võimaldab juba tööde plaanimise järgus näha võimalikke kohti, kus planeeritavad tööd kohtuvad olemasolevate tehnovõrkude ja rajatistega. Sellised teadmised võimaldavad vähendada ohte tööde läbi viimise käigus ja vältida seisakuid. Tõhusa töö eelduseks on selged alusandmed.

Toetame oma kliente lahendustega, milles raames on kogutud andmed kergesti kätte saadavad tööplatsil nii mõõteriistades kui ka nutiseadmetes. Kaasaegsed lahendused võimaldavad töid välja märkida, omades täielikku ülevaadet olemasolevate tehnovõrkude, rajatiste või struktuuri elementide asukohtadest.

Selleks, et pakkuda oma klientidele parimaid lahendusi nii tööplatsil kui ka kontoris, täiendame pidevalt oma teadmisi nii arvutustehnika arengu, uusimate mõõteriistade kui parimate praktikate osas.

Alusplaan ei ole ainult kahemõõtmeline joonis. Alusplaani moodustavad kõik tööplatsil kogutud andmed. Püüdleme selle poole, et muuta andmed kergemini kätte saadavaks ja lihtsamini tõlgendatavaks igas töö etapis. See aitab meie klientidel teha enda tööd võimalikult tõhusalt.

MÕÕDISTUSTÖÖD RAUDTEEL

Teostame mitmesuguseid raudtee eriomaseid mõõdistustöid. Viime läbi kvaliteedi kontrolli mõõtmisi kogu taristu elukaare vältel. Meil on kogemus taristu invertariseerimisel varahalduse töövoolude jaoks. Kasutame Ambergi raudtee mõõdistamise tehnoloogiat.

ROHKEM

Taristule esitatavad nõudmised muutuvad pidevalt. Anname endast parima, et pakkuda oma klientidele lahendusi, mis aitavad selliste muutustega kaasas käia. Kasutame kaasaegseid raudtee möödistamise lahendusi ettevõttelt Amberg.

Viime läbi kvaliteedi kontrolli mõõtmisi kogu taristu elukaare vältel. Toetame oma kliente põhjalike lahendustega taristu invertariseerimisel varahalduse töövoolude jaoks.

Raudteeliini geomeetria kontroll ja analüüs

Rööbastee geomeetria vastavus nõuetele on väga oluline raudtee ohutuks ja väheste kuludega kasutamiseks. On oluline kontrollida rööbastee geomeetria vastavust plaanitule pärast ehitus-, rekonstrueerimis- või hooldustöid. Samuti perioodiliselt kogu elukaare vältel.

Mõõtmistööde sisu:

  • Rööbastee asukoha ja geomeetria täpne dokumenteerimine
  • Kõrvalekallete tuvastamine asukohas ja geomeetrias (vajumised, nihked)
  • Kõrvalekallete tuvastamine rööbaste omavahelises geomeetrias

Olukorra kaardistamine ja taristu invertariseerimine

Raudteelõigu renoveerimis- või ümberehitustööde eelduseks on alusplaan, milles on kaardistatud kogu taristu inventar ja kuhu on kogutud täpsed lähteandmed. Ajakohane ülevaade taristu ja selle osade seisukorrast on oluline ka turvaliseks ja võimalikult väikeste kuludega raudteeliini kasutamiseks.

Mõõtmistööde sisu:

Liinilõigu täielik inventariseerimine:

  • Rajatiste kaardistamine
  • Raudtee tammi ja rööbastee mõõdistamine
  • Signaliseerimisseadmete kaardistamine
  • Postide mõõdistamine
  • Elektriliinide mõõdistamine (liinijuhtmete venimise kaardistamine)
  • Mitmesuguste muude seadmete ja paigaldiste inventariseerimine
  • Taimkatte (ohtlike puude jms.) kaardistamine ja analüüs

Töötame selle nimel, et pakkuda kaasaegseid lahendusi digitaalse ehituse ja varade halduse lahenduste jaoks ka raudteel. Töötame koos oma partneritega selleks, et parimad tarkvaralahendused jõuaksid meie klientideni ja andmed, mida oleme võimelised koguma oma kaasaegsete mõõteriistadega, oleksid nende jaoks võimalikult lihtsasti kätte saadavad, kasutatavad ja võrreldavad. Viimastel aastatel oleme palju tegelenud kolmemõõtmeliste mudelite ja digitaalse kaksiku lahenduse toomisega raudteele.

LASERSKANEERIMINE

Pakume olukorra kaardistamist laserskannerite abil uusehitistel, samuti hoonete ja taristu taastamisel ning ümberehitusel. Koostame lähteplaanid või mudelid ja jälgime tööde kulgemist. Kontrollime, kas teostus vastab plaanile.

ROHKEM

Pakume oma klientidele lahendusi olukorra kaardistamiseks ja kolmemõõtmeliseks taas-esitamiseks. Samuti pakume seda arhitektidele, inseneridele ja ehitajatele.

Kaasaegsed olukorra kaardistamise lahendused Leica laserskanneritega võimaldavad nimetatud valdkondade ekspertidel jõuda kiirelt neile vajaliku kahe- või kolmemõõtmelise dokumentatsioonini.

Andmete kogumise ja digitaliseerimise töövool laserskanneritega:

Planeerimine

Kõik skaneerimise tööd algavad selgelt soovitud tulemuste planeerimisega. Töötame koos kliendiga, et selgitada, millised on soovitud tingimused lõpptulemusele ja planeerime oma tegevuse vastavalt neile soovidele. Enne tööde alustamist planeerime skaneerimistööde kulgemise, skanneri asukohad ja koordineerimiseks vajalike kindelpunktide asukohad ning nende mõõdistamise. Plaanis on läbi töötatud ka lahendused suurte andmemahtude selgeks haldamiseks ja organiseerimiseks. Kiire ja korrektse töö eelduseks on ettekujutus sellest, mida ja kuidas tegema hakatakse.

   Skaneerimine

Koostatud plaani järgi teostame objekti mõõdistuse. Vastavalt vajadusele mõõdame ja märgime kindelpunktid kontrollmõõtmisteks ja koordineerimiseks ning skaneerime kogu huvi pakkuva ala plaanitud punktitiheduse ja ülekattega. Skaneerimine võimaldab jäädvustada ka kõige keerukama geomeetriaga struktuure vaid minutitega. Muude mõõtmisvahenditega oleks taoline tegevus kas mõeldamatu või väga ajamahukas.

   Skaneerimise järeltöötlus

Kui olukord on skaneerimise abiga kaardistatud, viiakse kolmemõõtmelised punktipilved mõõteriistast üle arvutisse. Arvutiprogrammis kontrollitakse üle esmane üksikute punktipilvede omavaheline joondumine. Vajadusel arvutatakse see üle, et joondumine vastaks täpsusnõuetele. Punktipilvede omavahelise kokku registreerimise tarkvara võimaldab kasutada tööriistu, et kõrvaldada mittevajalikud punktid nagu peegeldused ja huvi alasse mitte jäävad punktid, mis skaneerimise käigus vaatevälja jäid. Samuti  objektid (näiteks sõidukid, taimkate või mööbel), mille edasine töövoolu kaasamine oleks kasutatava arvutipargi asjatu koormamine. Punktipilvede tarkvara võimaldab juba alustada koos töötamist, võtta mõõte, teha esmaseid otususeid edasiste tegevuste osas ja jagada olukorra kaardistamist erinevate osapooltega.

   Koordineerimine

Osalt arvutis toimuva järeltöötluse osa, suuresti aga objektil teostatud täpse mõõtmistöö tulemus. Vastavalt vajadusele koordineeritakse skaneeritud ja ette valmistatud punktipilved soovitud koordinaatsüsteemi. Eestis on selleks tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem - L-EST97 ja kõrgussüsteem - EH2000. Suurte skaneerimistööde koordineerimine ilma ühtse koordinaatsüsteemita on väga keerukas. Vahel on kasutusel kliendi soovidest lähtuvalt kasutaja poolt määratud lokaalne koordinaatsüsteem. Enamasti toimub töö kokku lepitud riiklikus koordinaatsüsteemis. Punktipilvede koordinaatsüsteemi koordineerimise jaoks valmistatakse enne skaneerimist ette kontrollpunktide võrgustik. Seda moel, et punktid oleksid plaanitud skanneri asukohtade suhtes sobivas täpsuse vahemikus ja nähtavad.

   Kvaliteedikontroll

Meie jaoks on oluline kliendile üle anda kvaliteetsed andmed, mistõttu teostame kõigile oma skaneerimistöödele kontrollmõõtmised. Kuigi tänapäevased laserskannerid on väga kõrge kvaliteediga ja vea võimalus on väike, võivad eksimused siiski esineda. Neid võib põhjustada skanneri operator, mõõteseadme rike, mõni tõrge tarkvaralahenduses või anomaalia keskkonnatingimustes. Teisese kontrollmõõtmise läbiviimine ja andmete kõrvutamine võimaldab eksimused tuvastada enne andmete üleandmist.

   Puhastamine

Nagu eelpool mainitud, koguvad laserskannerid märkimisväärse hulga punkte lühikese ajaga. Tihti  ei ole suur osa kogutud punktidest edasise töövoolu jaoks vajalikud. Mittevajalike punktide eemaldamine ja müra välja filtreerimine võimaldab vähendada edasises töövoolus arvutitehnikale langevat koormust. Mida täpsemini planeerimisjärgus huvipiirkonnad määratakse, seda tõenäolisemalt välditakse mittevajalike andmete kaasamist.

    Andmete üle andmine

Punktipilve jäädvustamise peamine eesmärk on punktipilvede põhjal jooniste või mudelite loomine. Plaanide, vaadete ja lõigete koostamine ning erineva detailsusastmega kolmemõõtmeliste mudelite koostamine punktipilvede põhjal on kaasaegsete tarkvaralahenduste abil oluliselt lihtsustatud. Mitmed analüüsi tööriistad võimaldavad kõrvutada hetkeolukorra kaardistuse kas kahemõõtmeliselt või ruumiliselt digitaalse kavandiga, et arvutada mahtusid, jälgida tööde kulgemist ajas ning kontrollida teostuse vastavust plaanile.

* Dokumenteerime rajatiste hetkeolukorra

Pakume erinevaid lahendusi olemasolevate ja ehituse erinevates etappides olevate rajatiste hetkeolukorra efektiivseks kaardistamiseks.

** Laserskaneerimist saab kasutada edukalt ka mitmesugustel tehnilise kontrolli ja tehnilise ülevaatuse ning järelevaatuse töödel. Samuti vajalike andmete kogumisel kindlustusjuhtumite lahendamiseks

Pakume oma klientidele tuge andmete kogumisel mitmesuguste visualiseerimise stsenaariumite teostamisel, objektide digitaliseerimisel ja VR keskkondade loomisel.

MEHITAMATA ÕHUSÕIDUKID

Suuremate ehitusplatside teenindamisel kasutame mehitamata õhusõidukeid maapinna mudelite ja alusplaanide koostamiseks, tööde kulgemise jälgimiseks ning vastavuse kontrollimiseks teostuse plaanile. 

ROHKEM

Selleks, et koguda suurte maa-alade kohta operatiivselt andmeid, kasutame mehitamata õhusõidukeid, mis on varustatud kvaliteetse Zeiss optika ja kõrge eraldusvõimega pildisensoritega.

Mehitamata õhusõidukitest on saanud kaasaegse geodeesiaettevõtte igapäevased tööriistad. Meie kasutame mehitamata õhusõidukeid peamiselt suurte ehitusobjektide ja arenduste toetamiseks. Suudame luua hetkeolukorda kajastava aerofoto kihi, täpse kolmemõõtmelise maapinna mudeli ja hetkeolukorda kajastava kolmemõõtmelise punktipilve kliendi digitaalse ehituse töövoolu jaoks. Klient saab sel moel oma tööd paremini korraldada ning langetada otsuseid, mis põhinevad asjakohasel infol.

Projektijuhid ja digitaalse ehituse koordineerijad säästavad palju väärtuslikku aega, kui kasutavad fotogrammeetria abil koostatud ortofotosid kaardikihtidena ja kolmemõõtmelisi mudeleid, et arvutada mahtusid (kaevetöödel, vedudel või pinnase täitetöödel), jälgida tööde kulgemist ajas, kontrollida teostuse vastavust plaanile ning ehitusplatsi vastavust ohutusnõuetele. Mehitamata õhusõidukitega kogutavad andmed aitavad muuta ehitusplatsi turvalisemaks ja parandada suhtlust erinevate osapoolte vahel. Tihti on lihtne aerofoto kiht parim tööriist plaanide kirjeldamiseks.

Andmete kogumine mehitamata õhusõidukiga:

   Planeerimine

Mistahes õhusõidukite kasutamisel on kõige olulisem ohutus. Mehitamata õhusõidukite kasutuselevõtuga ehitusplatsil kaasnevad riskid. Nende riskide teadvustamine ja aktsepteerimine on osa edukast õhusõidukitega töötamisest. Meie meeskonnal on pea 10 aastane kogemus mehitamata õhusõidukite kasutamisega (nii Eestis, Rootsis kui Inglismaal). Selle aja jooksul oleme õppinud riske maandama ja ette nägema võimalikke ohte. Meie meeskond on kursis õhuruumi seadusandlusega ja mõistame ehitusplatsil toimuvat. Teeme oma plaane eelnevat arvesse võttes. Planeerime oma tegevusi alati keskkonna - ja ilmastikutingimusi arvestades. Kõik ülalnimetatu muudab tegevuste korrektse planeerimise väga oluliseks. Enne plaani tegemist peame arvesse võtma soovitud tulemuse täpsust, eraldusvõimet ja vastavalt sellele ka nõudeid maapealsete kindelpunktide asukohale, tihedusele ja täpsusele.

   Maapealsed kindelpunktid

Selleks, et koguda täpseid andmeid, on vaja enne lendu mõõta ja välja märkida maapealsete kindelpunktide võrk. Seda peab tegema lähtudes tulemuse täpsusele esitatavatest nõuetest. Kaasaegsed arengud mehitamata õhusõidukite GPS - tehnoloogias on küll selle töö vajadust ja mahtu oluliselt vähendanud. Kuid projektide puhul, kus sentimeetri tasemel täpsus on maapinna mudelite puhul nõutav, on see töö endiselt oluline osa andmete kogumisel mehitamata õhusõidukitega.

    Lennutamine

Maa-ala skaneerimine mehitamata õhusõidukiga, mis kannab kõrge eraldusvõimega kaamerat fotode tegemiseks. Kogume andmeid pinnavormi, taimkatte, rajatiste, maapealsete kommunikatsioonide ja tehnovõrkude kohta. Täpsete tulemuste jaoks fotogrammeetria protssesis peavad kogutud pildid olema tehtud võimalikult kõrge eraldusvõimega. Oluline on, et kasutatav optika oleks võimalikult väheste moonutustega ja pildisensor võimalikult madala müratasemega. Kasutame vaid parimat Zeissi optikat, millel on suurepärane geomeetriline ja radiomeetriline kvaliteet, koos 43 megapikslise täiskaader sensoriga. Meie meeskonnaliikmed on suure kogemuspagasiga, koolitatud oma ala eksperdid, kes on võimelised keskenduma nii kvaliteetsete andmete kogumisele kui lennutegevuse ohutule läbiviimisele.

   Andmetöötlus

Kui hetkeolukord on fotodele jäädvustatud, sisestatakse fotod kolmemõõtmeliste andmete saamiseks fotogrammeetria tarkvarasse. Fotogrammeetria protsessis fotode kõrvutamisel saadud kolmemõõtmelised andmed koordineeritakse GPS andmete põhjal koordinaatsüsteemi. Eestis on selleks tasapinnaline ristkoordinaatide süsteem - L-EST97 ja kõrgussüsteem - EH2000. Seejärel saab kolmemõõtmelisi andmeid edasi töödelda ja eraldada maapinna mudeli, klassifitseerida taimkatte, rajatised ja tehnovõrgud vastavalt kliendi vajadustele. Andmetöötluse käigus eemaldatakse ka soovimatu müra, mis paratamatult kaasneb fotogrammeetria protsessiga (nt veekogude poolt tekitatud peegeldused jms). Soovimatu müra ja andmetüüpide välja filtreerimine töövoolu varajases etapis võimaldab edasises töövoolus arvutitehnikale langevat koormust vähendada. Mida täpsemini planeerimise järgus huvipiirkonnad määratakse, seda tõenäolisem on, et õnnestub vältida mittevajalike andmete kaasamist. Suurte andmemassiivide puhul on andmemahtude vähendamisel suur mõju töövoolude kiirusele ja ka mõõtmistööde maksumusele.

    Kvaliteedikontroll

Kasutame oma kogemust maa-alade mõõdistamisel Rootsis, kus mõõdistatavate alade kohta esitatavad andmed peavad olema kontrollmõõdistatud vastavalt Rootsi standardile SIS-TS 21144:2016. Eestis selliseid nõudmisi ei esitata, kuid teostame kõigile oma töödele teisese kontrollmõõdistuse, et tagada üle antavate andmete kõrge kvaliteet.

   Andmete üle andmine

Enamasti on fotogrammeetrilise protsessi peamine eesmärk punktipilvede põhjal jooniste või mudelite loomine. Plaanide, vaadete ja lõigete koostamine ning erineva detailsusastmega kolmemõõtmeliste mudelite (maapinna mudel, ehitusplatsi mudel jne) koostamine punktipilvede põhjal on kaasaegsete tarkvaralahenduste abil oluliselt lihtsustatud. Mitmed analüüsi tööristad võimaldavad kõrvutada hetkeolukorra kaardistuse kas kahemõõtmeliselt või ruumiliselt digitaalse kavandiga. Selleks, et arvutada mahtusid, jälgida tööde kulgemist ajas ning kontrollida teostuse vastavust plaanile. Kõik see lihtsustab oluliselt infrastruktuuri ja suurte arendusprojektide otsuste tegemist.

* Dokumenteerime rajatiste hetkeolukorra

Pakume erinevaid lahendusi olemasolevate ja ehituse erinevates etappides olevate rajatiste hetke olukorra efektiivseks kaardistamiseks nii elamu-, kommerts- kui ka tööstuslikkel arendustel ning tee- ja raudteeehituses.

Tutvu meie tehtud töödega.

** Meie kogemusi mehitamata õhusõidukitega saab edukalt rakendada ka mitmesugustel tehnilise kontrolli ja tehnilise ülevaatuse ning järelevaatuse töödel. Samuti vajalike andmete kogumisel kindlustusjuhtumite lahendamiseks. Saame olla abiks kõrgtöödel, tehnilise kontrolli töödes, katuste, fassaadi tööde ja muude kõrgete rajatiste juures. Sel moel väheneb töömaht, mis kulutataks objektil liikudes või kõrgustes ronides. Saame vähendada töötajate ohtlikesse tingimustesse saatmise vajadust. Kindlustusettevõtted või nõude esitajad saavad kiire ülevaate kahjudest ja kindlustusprotsess sel moel kiiremini läbi viidud.

DIGITAALNE EHITUS

Koostame kolmemõõtmelisi mudeleid ja toetame digitaalse ehituse töövoolu igas ehituse järgus.

ROHKEM

Tõhus koostöö ja otsused, mis põhinevad kiirel infol.

Digitaalne ehitus on tööprotsess, mille käigus luuakse intelligentsed mudelid (digitaalsed kaksikud), mis koosnevad nii ruumiandmetest kui seonduvatest andmetest mudeli elementide, plaanitud töövoolude, ajakavade ja maksumuste kohta. Kõikide nende andmete kättesaadavus ühtses andmebaasis aitab meeskondadel koostööd teha, langetada paremaid otsuseid ja projekte tõhusamalt ellu viia

Digitaalset ehitust kasutatakse kõikvõimalike rajatiste planeerimisel, konstrueerimisel, ehitamisel ja haldamisel. Hooned, kommunikatsioonivõrgud, tehnorajatised, teed, raudteed, sillad, tunnelid ja sadamad saavad kõik omale digitaalse kaksiku, kus on simuleeritavad kõik elukaare vältel vajalikud protsessid ja kättesaadavad kõik vajalikud andmed erinevates elukaare osades rajatistega töötavatele osapooltele.

Meie kasutame laserskaneerimist ja mehitamata õhusõidukeid, et toetada digitaalse ehituse töövoolusid täpsete ruumiliste mudelitega. Meie poolt loodavad mudelid on abiks arhitektidele, maastikuarhitektidele, geodeetidele, inseneridele ja muudele otsuste langetajatele, et pakkuda välja paremaid lahendusi tööde teostamiseks, täpsemini hinnata töödele kuluvat aega ja ennustada nende maksumust ning planeerida mitmesuguseid logistilisi lahendusi.

Mudelid aitavad määrata ruumisuhteid, planeerida tarne- ja töögraafikud, eelarvestada erinevaid protsesse ehitusplatsil. Need sisaldavad informatsiooni ehitise komponentide, koguste ja omaduste kohta (näiteks tootjate andmed, tarneinfo jne). Teeme endast parima, et aidata koguda vajalikke andmeid ja siduda neid andmeid kliendil juba olemasolevate andmetega.

Tõhus digitaalne ehitus kaasab ka ressursside planeerimise

ERP süsteemid (Enterprise Resource Planning – Ettevõtte Ressurssid Planeerimine) on laialt kasutuses mitmetes valdkondades. ERP süsteemide alged on seotud tootmise planeerimisega ja vajalike materjalide vajaduste hindamisega tootmisprotsessis. Süsteemide  edu seisneb peamiselt selles, et need on seotud raamatupidamise ja eelarvestamise lahendustega. See tähendab, et mudeldatud andmetest saavad lisaks tootmisega seotud ettevõtte osadele lähtuda ka administratiivüksused.

Andmete omavahelisel seotusel rajaneb nii digitaalne ehitus kui ka ettevõtte ressursside planeerimine.

Mõistame, et heade ruumiandmete olemasolu ja lihtne andmebaasidega seotus on tõhusate otsuste langetamise eelduseks.

Teeme oma klientidega tihedat koostööd. Meie eesmärk on mõista klientide töövoogusid ja teabevajadusi. Selleks, et pakkuda paremaid lahendusi ruumiandmete üle andmiseks kui ka muu vajaliku teabe kogumiseks.

* Pakume oma klientidele nutikaid lahendusi digitaalse ehituse töövoolude toetamiseks uusehitistel kui ka hoonete ja taristu taastamisel ning ümberehitusel ja hooldamisel.


LINO OÜ

registrikood 14964836

LINO OÜ meeskonda kuuluvad pikaajalise kogemusega geodeedid, kes on üle 10 aasta töötanud ka Rootsi turul.

Laki 6
10621 Tallinn
info@lino.ee

+372 509 4590

Meie geodeedid töötavad üle kogu Eesti.

Raamatupidamine
arved@lino.ee


© Lino OÜ. Kõik õigused kaitstud.